درباره ما / چشم انداز

چشم  انداز

 

هدف بنیادی :

تبدیل شدن به غول اطلاعاتی ایران

 

ارزش های بنیادی :
صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی

تمهیدات برای اطلاع رسانی جامع اطلاعات

الزام به رعایت اصل امانت داری

مسئولیت پذیری در قبال مشتریان ،جامعه و تضمین کننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی

مسئولیت پذیری جهت ارتقاء شرکت با اتکا برتوانمندسازی و ایجاد انگیزش در کارکنان

 تبلیغات

تبیلغات

سایر سایت های ما